Privacyverklaring

MindfulCenter hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we aan hoe wij hiermee omgaan. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

MindfulCenter
Kerkstraat 27
4132 BD Vianen

0347 35 55 00
info@mindfulcenter.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

  • contact- en/of informatieverzoeken te kunnen beantwoorden
  • nieuwsbrieven en/of uitnodigingen te kunnen versturen


Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

  • de internetomgeving
  • de (financiële) administratie
  • nieuwsbrieven en uitnodigingen


Met deze partijen hebben wij conform de wet een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
De aan ons toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij moet je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan direct contact met ons op. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

MindfulCenter
Kerkstraat 27
4132 BD Vianen

0347 35 55 00